کرشا از افتخارات بزرگ صنعت کشور

کوشا اندیش شاهکار - کرشا بهره برداری فاز توسعه شرکت کرشا در شهرک صنعتی کاسپین با حضور مسئولین استان قزوین، فاز توسعه شرکت کوشا اندیش شاهکار در شهرک صنعتی کاسپین…

ادامه خواندن کرشا از افتخارات بزرگ صنعت کشور