خدمات پس از فروش کرشا (پشتیبانی کرشا )

فروش آغاز تعهد ماست نه پايان آن

 مشـتری بعـد از خریـد توقـع خدمـات پـس از فـروش  و گارانتـی ماشین های صنعتی  را داشـته و اگـر ایـن خدمـات بـه خوبـی ارائـه نشـوند نـه تنهـا باعـث نارضایتـی مشـتریان شـده بلکـه دیگـران را نیـز نسـبت بـه تامیـن کننـده بدبیـن مـی کنـد. مـا بـا افتخـار اعلام مـی داریـم کـه شـرکت کوشا اندیش شـاهکار ( کرشا ) در زمینـه ماشــین آلات نظافت صنعتی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش  ماشین های صنعتی گــوی ســبقت را از تمامــی رقبــای خــود ربوده است

قیمت تمام شده مناسب

از آنجایـی کـه شـرکت کوشا اندیش شـاهکار بـه عنـوان تولیـد کننـده ماشـین آلات نظافت صنعتی و ماشین های کف شور در غـرب آسـیا مطـرح اسـت، كليه قطعات اصلي و جانبي دستگاه در شركت كرشا و واحد خدمات پس از فروش موجود بوده و در صورت نياز در كوتاه ترين زمان ممكن به مشتريان عزيز خدمات رساني خواهد شد. با توجه به توليد اين تجهيزات در كشور، هزينه هاي گمرك، حمل و نقل و واسطه گري نيز حذف شده و ماشين آلات توليدي اين شركت با قيمت تمام شده مناسب تر در اختيار مشتريان عزيز قرار خواهد گرفت

خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی

گارانتی محصولات نظافت صنعتی شامل چیست ؟

از آنجایـی کـه شـرکت کوشا اندیش شـاهکار بـه عنـوان تولیـد کننـده ماشـین آلات نظافت صنعتی و ماشین های کف شور در غـرب آسـیا مطـرح اسـت، كليه قطعات اصلي و جانبي دستگاه در شركت كرشا و واحد خدمات پس از فروش موجود بوده و در صورت نياز در كوتاه ترين زمان ممكن به مشتريان عزيز خدمات رساني خواهد شد.

با توجه به توليد اين تجهيزات در كشور، هزينه هاي گمرك، حمل و نقل و واسطه گري نيز حذف شده و ماشين آلات توليدي اين شركت با قيمت تمام شده مناسب تر در اختيار مشتريان عزيز قرار خواهد گرفت

تولید ملی
تولید ملی 100%

واحد خدمات مشتریان

021-79447

یکــی دیگــر از راهکارهــای شــرکت کوشا اندیش شاهکار (کرشا) در خدمات پس از فروش و گارانتي كالا، تعمير و ارائه سرويس در محل مي باشد. اين امر موجب مي شود تا دستگاه از محيط خارج نشود تا هزينه هاي باربري و اياب و ذهاب مصرف كننده كاهش پيدا كند. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد به دليل انحصاري و داخلي بودن اين دستگاه، تعميركاران ما به سرعت عيب يابي دستگاه را انجام داده و در كوتاه ترين زمان ممكن آن را رفع مي كنند.

# گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش واترجت # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی# خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # خدمات پس از فروش ماشین های صنعتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # گارانتی ماشین های نظافتی # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر # خدمات پس از فروش اسکرابر #خدمات پس از فروش بخارشور #خدمات پس از فروش بخارشور#خدمات پس از فروش بخارشور#خدمات پس از فروش بخارشور#خدمات پس از فروش بخارشور#خدمات پس از فروش بخارشور#خدمات پس از فروش بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی بخارشور # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت # گارانتی واترجت #گارانتی محصولات نظافت صنعتی #گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی#گارانتی محصولات نظافت صنعتی # گارانتی سوئیپر # گارانتی سوئیپر # گارانتی سوئیپر# گارانتی سوئیپر# گارانتی سوئیپر# گارانتی سوئیپر # گارانتی سوئیپر # گارانتی سوئیپر