اسکرابر چیست
اسکرابر ضدکرونا - تولید کننده اسکرابر ضد کرونا

تکنولوژی آنتی ویروس کرونا

تولید اسکرابر ضدکرونا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

برای اولین بار در دنیا

تولید کننده اسکرابرضد کرونا

همانطــور کــه همــه بــه آن واقــف هســتیم در ایــن زمــان، بزرگتریــن دشــمن نامرئــی انســان هــا در قــرن حاضــر »ویــروس کوویــد 19 »یــا همــان کرونــا مــی باشــد. ویروســی کــه باعــث ایجــاد بیمــاری هــای حــاد تنفســی و بســیاری دیگــر از عــوارض ماننــد افزایــش احتمــال سکته های مغزی و پایین آمدن قدرت دفاعی بدن می گردد.

بــا توجــه بــه تمامــی پیشــرفت هــای شــگرف علمــی در چنــد دهــه اخیـر باالاخـص در زمینـه پزشـکی و سـلامت، کمـاکان درمـان قطعـی ،صریـح و موثـر بـرای ایــن بیمــاری وجــود نـدارد و زمـان مشـخصی هـم بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم تریـن آرزوی ایـن روزهـای بشـریت نمی توان متصور بود.

تلاش ها در این راه :

اسکرابر ضدکرونا ایرانی کرشا

اولین مزیت دستگاه کفشوی و اسکرابر ضدکرونا کرشا، عدم ایجاد اختلال در فرایند نیروها و افراد حاضر در محیط است. چه در محیط‌های تجاری و چه در محیط‌های صنعتی، در صورت وقفه در فعالیت بازده مجموعه کاهش خواهد یافت. این امر موجب ضرر اقتصادی به صاحبان و مدیران کسب و کارها خواهد شد. کفشوی به گونه‌ای طراحی شده ک،ه تنها لحظه‌ای ناحیه مورد نظافت از دسترس خارج می‌شود و سریعا دوباره در دسترس قرار می‌گیرد. مزیت بعدی کفشوی، عدم نیاز به نیروی انسانی زیاد است. هر دستگاه تنها به یک کاربر نیاز خواهد داشت. بر خلاف روش مکانیزه، در روش سنتی در صورت وجود مکان وسیع به تعداد زیادی نیرو جهت نیاز است. وجود نیرو زیاد،‌ باعث افزایش هزینه نظافت خواهد شد. علاوه بر آن نیرو انسانی پس از مدت فعالیت خسته خواهد شد. در نتیجه بازده کار او نیز کاهش خواهد یافت. در صورتی که، کفشوی با دسترسی به منبع انرژی با قدرت زیاد به نظافت محیط خواهد پرداخت. مزیت بعدی کفشوی مقرون به صرفه بودن است. شاید در نگاه اول صرف هزینه بابت خرید دستگاه کفشوی، گران به نظر بیاید. اما این کار مانند یک سرمایه‌گذاری است. زیرا در دراز مدت نه تنها هزینه خرید این دستگاه بازخواهد گشت، بلکه باعث کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد. این مسأله در مورد کفشوی بومی مصداق بیشتری نیز دارد. زیرا هزینه کفشوی بومی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی یا مونتاژ، بسیار بسیار کم‌تر است. نکته دیگر در مورد دستگاه کفشوی  و اسکرابر ضدکرونای کرشا کاهش مصرف آب و مواد شوینده است. یک دستگاه اسکرابر قادر است که با کم‌ترین مصرف آب و مواد شوینده، چند هزار متر مربع را نظافت کند. این درحالی است که در روش نظافت سنتی منابع هدر رفت زیادی دارد و از طرفی بهره‌وری پایین است. همچنین دستگاه اسکرابر ضد کرونا با مصرف کم مواد، به حفاظت از محیط زیست نیز کمک خواهد کرد.

کوشا اندیش شاهکار (کرشا) بــا توجــه بــه ســابقه درخشــان در زمینــه ســاخت و تولیـد محصـوالت دانـش بنیـان بـه تازگـی و بـرای « اولیـن بـار در جهان » موفــق بــه ســاخت محصــولات نظافــت صنعتــی بــا تکنولــوژی آنتــی ویــروس و اسکرابر ضد کرونا شــده اســت و افتخــاری دیگــر در راســتای ســربلندی کشــور عزیزمان ایران، کسب کرده است

مکانیســم عمــل اسکرابر ضد کرونا بــه ایــن گونــه اســت کــه پــس از شستشـوی کامـل در مرحلـه آخـر بعـد از خشـک کـردن بـا انتشـار مـواد آنتــی ویــروس مخصــوص کــه بــه ســرعت جــذب محیــط مــی شــوند، اقــدام بــه از بیــن بــردن تمامــی ویــروس هــا و میکــرو ارگانیســم هــای  ایزولـه مضـر مـی شـوند. ایـن مهـم باعـث مـی گـردد محیـط کـف کامـلا عاری از ویروس کرونا شود. 

قیمت

امیدواریـم بـا توجـه بـه نیـت خیـر مدیـران و تمامــی اعضــای گــروه بــزرگ « کرشــا » ایــن محصــول بتوانــد گامــی ارزنــده در راســتای حفاظـت و صیانـت از جـان و سلامت تمامی انســان هــای ایــن کــره خاکــی، بردارد.

برای اطلاع از قیمت ها و آخرین محصولات با ما در ارتباط باشید

شماره تماس

22220647 22220637

دفتر تهران

تهران- ميرداماد- ميدان مادر خيابان شاه نظري -برج ناهید - طبقه 9 واحد 4