تماس با ما

فروش آغاز تعهد ماست نه پايان آن

مـا بـا افتخـار اعلام مـی داریـم کـه شـرکت کوشا اندیش شـاهکار (کرشا) در زمینـه تولید ماشــین آلات نظافتــ صنعتی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش گــوی ســبقت را از تمامــی رقبــای خــود ربوده است.

کوشا اندیش شاهکار

تهران- ميرداماد- ميدان مادر خيابان شاه نظري برج ناهید طبقه 9-واحد 4

22270072-22270073

22270082-22270083

صفحات کاربردی

امور مشتریان

شبکه های اجتماعی