شوینده های صنعتی

آب دیونیزه، سودفکتانت آنیونیک و نانیونیک، بنزآلکونیوم کلراید، حلال، اسانس مجاز بهداشتی

پاک کننده کف و سطوح صنعتی

بهداشـت محیط دربیمارسـتان: میکروارگانیسـم هـا از طریـق بیمـار (منبـع) بـه یـک میزبـان مسـتعد منتقـل میشـوند. راه انتقــال آنهــا، اغلــب دســت آلــوده کارکنــان اســت. از ســایر راههــای انتقــال میکروارگانیســم ها میتــوان بــه اشــیاء، ســطوح و هــوا اشــاره کــرد. ســطوح نزدیــک بــه بیمــار اغلــب آلــوده تــر از ســایر ســطوح اســت. مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســطوح آلــوده بــه وســیله دســت کارکنــان نقــش مهمــی در انتقــال باکتری هایــی مثــل کلســتریدیوم دیفیســیل،آســینتوباکتر، ســودوموناس و… دارنــد. بهبــود بهداشــت محیــط بیمارســتان باعــث کنتــرل طغیــان ایــن میکروارگانیســم های خطرنــاک خواهــد شــد. اســپورهای کلستریدی ومدیفیســیلو باکتری ها و آسـینتوباکتر میتواننـد 4 تـا ۵ مـاه در سـطوح خشــک زنــده بماننــد.

مقرون به صرفه، سازگار و مطمئن

بهـره منـدی از مـواد شـوینده تأثیـر بـه سـزایی در افزایـش کیفیــت نظافــت و شستشــو دارد و اســتفاده صحیــح از آن مزیتهـای قابـل توجهـی را به همـراه دارد. در بیمارسـتانها و کلیـه مراکـز درمانـی همـواره انـواع گوناگونـی از عفونتها میکروبهــا، باکتریهــا، قارچهــا و ویروسهــا ایجــاد شــده و بــا ســرعت زیــادی در محیــط انتشــار مییابــد؛ بنابرایــن بــه منظــور از بیــن بــردن میکروبهــا، شستشــو و ضــد عفونــی نمــودن ســطوح و جلوگیــری از انتقــال بیماریهـا بـه دیگـر افـراد لازم اسـت مـواد شـوینده و ضـد عفونــی کننــده مناســب محیطهــای ایــن چنینــی بــه کار گرفتــه شــود. از آن جایــی کــه وجــود برخــی میکروبهــا در بیمارســتانها اجتنــاب ناپذیــر بــوده و در همــه آنهــا مشــترک اســت، اســتفاده از مــواد شــوینده و ضدعفونــی کننـده مناسـبی کـه قابلیـت از بیـن بـردن طیـف وسـیعی از میکروبهــا را داشــته باشــد، مؤثــر خواهــد بــود.

شـوینده کرشـا یـک مـاده شـوینده کنسـتانتره میباشـد کـه بـرای ضـد عفونـی کـردن و گندزدایـی بیمارسـتانها، مراکــز درمانــی و محیط هایــی بــا حساســیت بــالای بهداشــتی ماننــد مهــد کودک هــا و خانه هــای ســالمندان بــه کار رفتــه و بســیار مؤثــر عمــل میکنــد. ایــن مــاده فاقــد آلدهیدهــا، فنــول هــا و فلــزات آلــی اســت کــه توســط انجمــن بهداشــت آلمــان مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن ترکیــب یــک شــوینده فعــال بــوده و بــر از بیــن بــردن باکتریهــای گــرم مثبــت و گــرم منفــی، قارچهــا و ویروسهایــی ماننــد هپاتیــت و ایــدز تأثیــر بســیار زیــادی دارد. 

شوینده و ضدعفونی کننده محیط های صنعتی و بیمارستانی

ضدعفونی

ضـد عفونـی :بـه فراینـدی اطـلاق مـی گـردد كـه در طـی آن عامــل ضدعفونــی كننــده ســبب توقــف رشــد و تكثیــر و انهدام میكرو ارگانیسم ها در بافت زنده گردد.

ضــد عفونــی کننده هــا :بــه عواملــی کــه از رشــد و تکثیــر میکروب هــا در نســوج زنــده جلوگیــری کــرده و موجــب نابـودی آنهـا مـی شـوند گفته می شود. گنـدزدا بـرای سـطوح غیـر زنده و ضـد عفونـی كننـده بـرای موجـودات زنـده به كار مـیرود.
غلظــت ضــد عفونــی كننــده هــا بایســتی نســبت بــه گندزداهــا كمتــر باشــد تــا از آســیب بــه بافت هــا اجتنــاب گـردد بـه همیـن دلیـل ضـد عفونـی کننده هـا نسـبت بـه گندزداها سمیت كمتری دارد.

گند زدایی

گندزدایــی: یعنــی اســتفاه از روشهــای فیزیكــی یــا شیمیایی به منظور كم كردن بار میكروبی.

گندزداهــا: مــاده شــیمیایی اســت کــه موجــب نابــودی میکروارگانیســم های مفیــد یــا بیمــاری زا مــی شــود و بیشـتر در مـورد فرمهـای رویشـی کاربـرد دارد کـه بـر روی اشیاء بی جان کاربرد دارد.

سفارش و خرید شوینده های صنعتی کرشا

برای خرید محصولات کرشا می توانید با دفتر بازرگانی و فروش در  تهران تماس بگیرید یا از طریق فرم زیر اقدام به ثبت سفارش بفرماید تا ما در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

جهت اطلاع از قیمت با دفتر فروش تماس بگیرید

برای اطلاع از قیمت ها و آخرین محصولات با ما در ارتباط باشید

شماره تماس و ایمیل

22270086 22270083 contact@kershagroup.com

امور مشتریان

021-79447

دفتر تهران

تهران- ميرداماد- ميدان مادر خيابان شاه نظري -برج ناهید - طبقه 9 واحد 4